İsim   
E-posta   
  

Gümrük Müşavirine Soru Sor.

Belirttiğiniz e-mail'e cevap gönderilecektir.

gallery/ihracatci birlikleri soru sor
gallery/skyscrapper
gallery/coffee-cup-mug-apple

Türkiye İhracatçı Birlikleri

İhracatçı Birlikleri, Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan ve (Dış Ticaret Müsteşarlığı) Ekonomi Bakanlığı’na bağlı olarak çalışan kuruluşlardır. 

Ülkemizde şuanda;

İstanbul, İzmir, Ankara Bursa, Mersin, Gaziantep, Erzurum, Denizli, Antalya, Giresun ve Trabzon olmak üzere 13 Genel Sekreterlik bünyesinde 22 sektörde,  58  İhracatçılar Birliği  hizmet vermektedir. 

İhracatçı birliklerinin amacı (Genel):

-İhracatı artırmak.

-İhracatçı firmalara ihracat ve teşvik konularında yardımcı olmak. 

İhracat yapmak isteyen firmalar muhakkak birliğe üye olmak zorundadır.

AMAÇ-KAPSAM
MADDE 1 – (1) Bu Kanun; ihracatçıları örgütlendirmek ve işbirliğini geliştirmek suretiyle ihracatı artırarak ekonomik gelişmeye katkıda bulunmak üzere ihracatçı birlikleri ile Türkiye İhracatçılar Meclisinin kuruluşu, işleyişi, görevleri, organları, gelirleri, harcamaları ve denetimleri ile üyelerinin hak ve yükümlülüklerine ilişkin usul ve esasları
düzenler. (R.G.27277)

 


(2) Giriş aidatı, yıllık aidat ve nispi ödeme ile ilgili miktar ve oranlar birlik genel kurulu, diğer gelirler ise birlik yönetim kurulu tarafından belirlenir ve bunlar Müsteşarlığın onayından sonra kesinleşir.
(3) Nispi ödeme, ihracat işlemleri üzerinden FOB bedelin asgari onbinde ikisi ile azami binde biri arasında tahsil edilir. İhracatın geliştirilmesini teminen sektörel bazda tanıtım grupları oluşturulması halinde, FOB bedelin binde üçü oranına kadar ek nispi ödeme kesintisi genel kurul kararı ve Müsteşarlık onayı ile yapılabilir. Giriş aidatı ve yıllık aidat, on altı yaşından büyükler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde ellisinden fazla olamaz. Giriş
aidatının alındığı yıl ayrıca yıllık aidat alınmaz.(R.G.27277 MD:18)